Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya:

Az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy meghatározza Szőke László Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által vezetett nyilvántartások, adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, és biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató célja továbbá az, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. A  Tájékoztató bemutatja az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelőnél a személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok:

Az Adatkezelő az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, csak annak érdekében használja fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfelei. A megadott telefon elérhetőségen ügyfeleit felhívja, hírlevelet küld, amelyről lehetőség van bármikor leiratkozni a levelek végén, és kérhető az adatok törlése a rendszereiből. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– 2016. évi CXXX. törvény – a polgári perrendtartásról (Pp.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

  szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

3. Az Adatkezelő adatai:

Név: Szőke László

Székhely: 6726 Szeged, Tiszavirág utca 27/A

Postai cím: 6726 Szeged, Tiszavirág utca 27/A

Adószám: 60343116-1-26

Telefonszám: +36/20/540-0770

E-mail cím: info@onfejlesztoakademia.hu

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme:

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, azok felhasználásának módjáról, és visszavonhatja hozzájárulását, kivéve ha jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés. Ez esetben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, és a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

4.1. Hírlevélre történő feliratkozás:

Az Adatkezelő a Hírlevelekben gyakorlatias tippeket, tanácsokat, ötleteket ad a hatékony önfejlesztéshez különböző témakörökben.

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése.

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, az ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás.

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-286773, statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01, adószám: 25743500-2-41).

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blog-cikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a partnerek által meghirdetett, online marketing, vállalkozásfejlesztés, önfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése.

4.2. Videók, tananyagok, jegyzetek megrendelése:

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (számlázási, szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére az ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében, OTP Mobil Kft (OTP Simple) fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-286773, statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01, adószám: 25743500-2-41), OTP Mobil Kft (1093 Budapest, Közraktár utca 30.)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve: a telefonszámot, amely a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül, és a bankkártya-adatok, amelyek a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül kerülnek törlésre.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye:

– a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése;

– a telefonszám megadásának elmaradása esetén: az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére;

– a teljesítést követően: a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási, számlázási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

4.3. Személyes konzultáció:

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont és adategyeztetés céljából szükséges

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, az ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-286773, statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01,adószám: 25743500-2-41).

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a már ismertettek szerint kerülnek további kezelésre, elutasítás esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a személyes konzultáció ellehetetlenülése.

5. Hozzászólások:

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngésző-azonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez, az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan.

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF- eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket beállítására kerül sor, annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, hogy a böngésző elfogadja- e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárásra kerül a böngésző.

A honlapra történő bejelentkezéskor sütik létrehozására kerül sor, amelyek elmentik a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik 2 napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti 1 évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés 2 hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzés vagy oldalt szerkesztésére kerül sor 1 újabb sütit tárol el a böngésző. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztésre került és 1 nap múlva jár le az érvényessége.

A hozzászólás és annak meta adatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (amennyiben vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spam szűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

6. Analitika és sütik:

A sütik/cookiek olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten.

A www.onfejlesztoakademia.hu oldal, a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a felhasználó (érintett) a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Amennyiben a felhasználó (érintett) nem fogadja el a sütiket, akkor nem lehet garantálni az oldal megfelelő működését. Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól.

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat az adatkezelő arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve re-marketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google, illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg.

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani a felhasználót (érintettet), arra szolgálnak, hogy meg lehessen azt nézni, hogy egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy melyik korcsoport számára vonzó a honlap.

Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Googley Analytics és Facebook pixart használja az oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken: Google, Facebook.

Amennyiben a felhasználó (érintett) az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

6.1. Más honlapról származó beágyazott tartalmak:

A www.onfejlesztoakademia.hu honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (például videók, képek, cikkek) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a felhasználó (érintett) meglátogatott volna egy másik honlapot.

Lehetséges, hogy ezek a webhelyek adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat,- és információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért Szőke László Egyéni Vállalkozó, mint Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítja az oldalról a linket.

7. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényüket, visszavonhatják a korábban megadott hozzájárulásukat a felsorolt elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e reá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett az alábbiakban felsoroltak tekintetében jogosult hozzáférésre: reá vonatkozó személyes adatok; az adatkezelés célja(i);az érintett személyes adatok kategóriái;azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; az adatok tárolásának időtartama; a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog; a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga; a kezelt adatok forrása;profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai; a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása hozzáférésre.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500.- Ft, azaz Ötszáz forint adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére az Adatkezelő a legrövidebb időn, legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat: ha az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre; ha az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához; ha az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre; ha a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor; ha a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését az Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez; a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; közérdekből; archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;  jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez szükséges a további adatkezelés.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát (ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik); az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri; az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez. Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben az érintett ehhez hozzájárul; jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez, más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez, közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a reá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából; az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához; alkalmazását jogszabály engedélyezi; szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

8. Kapcsolatfelvétel:

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

9. Az adatok tárolásának módja, biztosítása:

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén történik.

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); az arra jogosultak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen a jogosulatlan hozzáférésre; megváltoztatásra; továbbításra; törlésre; nyilvánosságra hozatalra; véletlen sérülésre; véletlen megsemmisülésre; illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válásra.

Az Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá; csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult; valamint az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és az igénybe vett adatfeldolgozók mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Az Adatkezelő, és az adatfeldolgozók szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaznak.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

10. Eljárási szabályok:

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy az Adatkezelő a lehető leggyorsabban, legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás indoklásával együtt.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalommal kér tájékoztatást, vagy intézkedést; a kérelem egyértelműen megalapozatlan; a kérelem túlzó. Ez utóbbi esetben az Adatkezelő jogosult a kérelmet megtagadni; ha nem tagadja meg, akkor a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott mód technikailag aránytalan nehézséget jelentene). A kérelmezőnek minden további igényelt példányért 500.- Ft, azaz Ötszáz forint adminisztrációs díjat kell fizetnie oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai kiknek kerültek továbbításra.

Az Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletköltséget az Adatkezelőnek; vagy az Adatkezelő nem ismeri a kérelmező elektronikus elérhetőségét.

11. Kártérítés:

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és az adatfeldolgozó is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette az adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó csak abban az esetben felel a vagyoni vagy nem vagyoni kárért, ha nem tudja azt bizonyítani, hogy a kárt előidéző esemény, körülmény bekövetkezése rajta kívülálló ok miatt következett be.

12. Jogorvoslat:

Ha bármilyen kifogásolható dolgot észlel, kérem, hogy először az info@onfejlesztoakadémia.hu címen jelezze.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36/1/391-1400; fax: +36/1/391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

13. Hatósági együttműködés:

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.